Generelle betingelser for handel med Suveren

Suverens Forpligtelser 

Suveren sørger for at:

  • gøre rent i henhold til vedlagte rengøringsbeskrivelse,
  • afholde samtlige omkostninger vedrørende det aftalte arbejde, herunder lønninger til egne medarbejdere m.v., materialeforbrug, maskiner og teknisk udstyr,
  • Suverens medarbejdere har tavshedspligt i forhold til de oplysninger, de måtte komme i besiddelse af i forbindelse med udførelse af det aftalte arbejde,
  • tegne de for branchen sædvanlige arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikringer. Kunden kan på opfordring få fremsendt kopi af forsikringspolicerne.

Det bemærkes, at Suveren alene erstatter de af ovenstående forsikringer omfattede krav, og således kan Suveren ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab hos kunden.

Kundens forpligtelser 

Nøgler:

Kunden udleverer mod kvittering fra Suveren det nødvendige antal nøgler/adgangskort, for at Suveren kan udføre det aftalte arbejde. Suveren forpligter sig til at forsyne de udleverede nøgler/adgangskort med anonyme skilte, således at disse ikke kan henføres til kunden ved bortkomst. Suveren erstatter bortkomne nøgler, men ikke følgeskader, herunder udgifter til omstilling af låse.

Suveren tilbageleverer i forbindelse med aftalens ophør udleverede nøgler/adgangskort.

Betaling:

Medmindre andet konkret fremgår af aftalen er betalingsbetingelserne – netto kontant senest 14 dage efter fakturadatoen.

Sker betaling ikke rettidigt, påløber renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Såfremt betaling ikke sker senest 8 dage efter skriftligt påkrav, er Suveren berettiget til omgående at ophøre med at udføre det aftalte arbejde, samt at anse aftalen som opsagt af kunden. Suveren er herefter berettiget til at opkræve vederlag for den resterende del af serviceperioden hos kunden.

Pris

Den mellem Suveren og kunden aftalte pris reguleres i takt med udviklingen i nettoprisindekset. Der tages forbehold for ekstraordinær regulering af den aftalte pris i tilfælde af ændringer i love, overenskomster, stigende materialepriser eller andre ekstraordinære stigninger i driftsomkostninger.

Reklamation

Enhver reklamation skal omgående skriftligt meddeles til Suveren, således at selskabets kvalitetskontrollør straks kan besigtige kvaliteten af det udførte arbejde.

Ophør af aftalen

En tidsbegrænset aftale kan som udgangspunkt ikke opsiges før udløb, medmindre kunden flytter fra den adresse aftalen omhandler.

I det omfang Suveren på trods af gentagne skriftlige reklamationer ikke overholder aftalen, kan kunden opsige aftalen med 1 måneds varsel til den sidste i en måned.

Det bemærkes, at kunden ved aftalens udløb og indtil 12 måneder herefter ikke direkte eller indirekte må lade arbejdet udføre af personer, der indenfor det sidste år har været ansat hos Suveren og har haft med det i aftalen indeholdte arbejde at gøre eller har haft med kvalitetskontrol og/eller ledelse at gøre i Suveren. I tilfælde af overtrædelse af dette forbud, er Suveren berettiget til at kræve en erstatning svarende til 25 % af den årlige kontraktsum.

 

Ændringer af den indgåede aftale

Varige ændringer af den indgåede aftale er kun gyldige i det omfang disse er indgået skriftligt mellem kunden og Suveren og er underskrevet af begge parter.

Ekstraopgaver, der ikke er indeholdt i den indgåede aftale, aftales efter skriftlig anmodning fra kunden fra gang til gang med minimum 12 timers varsel, og disse opgaver afregnes på baggrund af anvendt materialeforbrug samt tidsforbrug efter den til enhver tid gældende timesats.

Datapolitik & Cookies

Navigation
Kom tættere på os via de sociale medier hvor vi deler brancheviden og information

Log in with your credentials

Forgot your details?